Polityka Prywatności

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Polityka Prywatności dla serwisu internetowego www.bursakielce.pl („Polityka Prywatności”) przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.
2. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:

 • RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 •  Podmioty trzecie – na gruncie RODO odbiorcy, którym ujawnia się dane osobowe.

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż Administratorem przekazanych przez Użytkownika danych osobowych jest: Niepubliczna Bursa Szkolna w Kielcach. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, preferencje użytkownika, lokalizacja, obszar zainteresowania.
 3. Niepubliczna Bursa Szkolna przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
 1.  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie- Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017, poz.59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r( Dz. U. z 2017, poz.2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce
 2. realizacji usług wybranych przez Użytkowników (zapisanie się do bursy). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3.  umieszczanie na stronie internetowej zdjęć (wizerunku) wychowanków i pracowników. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy korzystający z usług mają prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 5. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę, wyrażona przez Użytkowników zgoda na przetwarzanie określone w punkcie 3 powyżej może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 powyżej celów:
 7. a) w zakresie realizacji usług- przez okres niezbędny do realizacji usług i po tym okresie w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. b) w zakresie publikacji zdjęć- przez czas nieokreślony-do momentu wycofania udzielonej zgody (zgłoszenia sprzeciwu).
 9. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 10. Niepubliczna Bursa Szkolna nie przekazuje danych podmiotom trzecim.

9.Niepubliczna Bursa Szkolna dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących Użytkowników. Bursa z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. Niepubliczna Bursa Szkolna w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 3. Informacje dotyczące Plików Cookies

§ 4. Informacje końcowe

1.Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój Serwisu powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować bieżąco na stronie dostępnej pod adresem: https://www.bursakielce.pl/polityka-prywatnosci/