W bursie Bartek wychowawca przeprowadziła kolejne zajęcia profilaktyczne na temat "Konflikt w zespole nastolatków". Grupa uczestników - dziewczyny.
Podobnie jak ostatnim razem z chłopcami, zdefiniowano pojęcie konfliktu, przedstawiono wady i zalety konfliktów, przeanalizowano sposoby zachowania się w sytuacjach konfliktowych oraz ustalono, co należy brać pod uwagę w konflikcie. Każdy z uczestników narysował konflikt w swoim rozumieniu, a następnie skomentował swój rysunek. Grupa została podzielona na podgrupy w celu symulowania sytuacji konfliktowych z wykorzystaniem określonej strategii zachowania w konflikcie. Wychowawca Pani Natalia również przedstawiła kilka sytuacji i zaprosiła dziewczyny do znalezienia sposobów ich rozwiązania. Na koniec zajęcia wszyscy uczestnicy odpowiedzieli na pytania testu dotyczące tego tematu.
Podsumowując wyniki przeprowadzonych zajęć profilaktycznych osobno z grupą dziewcząt i osobno z grupą chłopców, należy powiedzieć następne:
1.Rozwiązywanie konfliktów poprzez walkę jest niedopuszczalne u dziewcząt, natomiast jest bardzo prawdopodobne u chłopców.
2.Test wykazał, że u dziewcząt poziom agresji w czasie konfliktu wynosi 61,5% - niski, 38,5% - przeciętny. U chłopców natomiast 61,5% - przeciętny, 38,5% - niski. Żaden z uczestników testu nie wykazał wysokiego poziomu agresji w czasie konfliktu.
3. Dziewczęta pytały o konflikt wewnętrzny (z samym sobą), natomiast chłopcy nie zadawali takich pytań.
W obu grupach duży nacisk położono na fakt, że w sytuacjach konfliktowych ważne jest, aby komunikować się w sposób kulturalnie inteligentny, bez używania przekleństw i nigdy nie używać siły w celu rozwiązania problemu. Jeśli to konieczne, poprosić o pomoc. Ważne jest, aby nie prowokować konfliktów (co bardzo często zdarza się w przypadku nastolatków). Zawsze starać się spokojnie przedstawić swój punkt widzenia i znaleźć sposób na rozwiązanie wszelkich nieporozumień, które mogą się pojawić.
В общежитии Bartek воспитатель Natalia Nikitska провела очередное профилактическое занятие по теме "Конфликт в подростковом коллективе". Группа участников-девочки.
Аналогично предыдущему занятию с мальчиками, было определено понятие конфликта, обозначены плюсы и минусы конфликтов, рассмотрены способы поведения во время конфликтных ситуаций и приговорены, что нужно учитывать в конфликте. Каждый из участников нарисовал конфликт в своем понимании и потом прокомментировал свой рисунок. Группа была разделена на подгруппы с целью смоделировать конфликтные ситуации с использованием определенной стратегии поведения в конфликте. Также воспитатель сама озвучила несколько ситуаций и предложила девочкам найти пути их решения. В конце занятия все участники ответили на вопросы теста по данной теме.
Подводя итоги проведенных профилактических занятий отдельно с группой девочек и группой мальчиков, следует отметить следующее:
1. Решение конфликта дракой для девочек неприемлемо, в то время как у мальчиков очень вероятно.
2. У девочек возник вопрос о внутреннем конфликте (самого с собой), мальчики же таким вопросами не озадачены.
3. Тест показал, что у девочек уровень агрессии во время конфликта 61,5% -низкий, 38,5%-средний.
У мальчиков же все наоборот
61,5%- средний, низкий-38,5%.
Ни у одного участника по итогам тестирование не определено высокого уровня агрессии в конфликте.
Большой акцент в обеих группах был сделан на том, что в решении конфликтных ситуациях важно общаться культурной интеллигентной речью, без употребления нецензурной лексики и ни в коем случае не использовать силу для решения вопроса. В случае необходимости- обратиться за помощью. И что очень важно-не провоцировать на конфликт
(очень часто такое происходит в подростковом коллективе). Всегда пытаться спокойно изложить свою точку зрения и найти способы решения в возникших непониманиях.
 
Na straży bezpieczeństwa ze Strażą Miejską w Kielcach
Czy potrafisz odróżnić przestępstwo od wykroczenia? Czy wiesz jaka jest różnica między kradzieżą a paserstwem? Co kryje się pod określeniem „czyny karalne”? Czy zawieranie znajomości przez Internet jest bezpieczne? Jakie gry on-line, naruszają prawo? Te i inne zagadnienia związane z bezpieczeństwem młodzieży w Internecie i na ulicach miasta omawiane były w dniu dzisiejszym na spotkaniu z przedstawicielami Straży Miejskiej.
W Bursie Bartek,pod czujnym okiem wychowawcy J.Słabiak i Pani Dyrektor D.Szałas, wychowankowie wzięli udział w programie profilaktycznym Patrolu Szkolnego Straży Miejskiej w Kielcach. Trudno wyobrazić sobie dziś życie bez Internetu. Korzystamy z niego każdego dnia – w domu, pracy, szkole, restauracji czy na dworcu. Wiele osób swoje życie prywatne przenosi do sieci,bo tu czują się najlepiej. Pojawiają się różne obraźliwe wpisy, zdjęcia, filmy, itd. Ta szybka forma komunikacji powoduje, że często ktoś komuś naciśnięciem ENTER wyrządza krzywdę, nie zastanawiając się nad dalszymi skutkami. Raz opublikowane w sieci, na zawsze w niej zostanie! Dlatego młodzież została zapoznana ze skutkami prawnymi za naruszenie przepisów Kodeksu Karnego.
NIE WOLNO ZAPOMNIEĆ O TYM,ŻE PRAWO JEST PO STRONIE POKRZYWDZONEGO!
Охрана безопасности
с муниципальной полицией в Кельцах
Вы можете отличить преступление от проступка? Каково значение термина "уголовное преступление"? Безопасно ли заводить друзей в интернете? Какие онлайн игры нарушают закон? Эти и другие вопросы, связанные с безопасностью молодежи в Интернете и на улицах города, обсуждались сегодня на встрече с представителями муниципальной полиции. В Бурсе Бартек под бдительным присмотром воспитателя
Jadwiga Słabiak
и директора школы
Dorota Szałas
воспитанники приняли участие в профилактической программе Школьного патруля Городской полиции в Кельцах. Сегодня трудно представить себе жизнь без интернета. Мы используем его каждый день - дома, на работе, в школе, в ресторане или на железнодорожном вокзале. Многие люди переносят свою личную жизнь в сеть, потому что здесь они чувствуют себя лучше. Появляются различные оскорбительные сообщения, фотографии, фильмы и т.д. Эта быстрая форма коммуникации означает, что кто-то часто причиняет кому-то боль, нажимая ENTER, не задумываясь о последствиях. Опубликованный в интернете, он остается там навсегда! Именно поэтому молодежь была ознакомлена с правовыми последствиями нарушения Уголовного кодекса.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ЗАКОН - НА СТОРОНЕ ОБИЖЕННЫХ!
W celu zapobiegania konfliktom w zespole nastolatków, poznania różnych stylów zachowania podczas konfliktu, a także nauczenia się właściwego reagowania na pojawiające się sprzeczności, ustalania przyczyn ich powstawania, szukania dróg pojednania, wychowawca bursy Bartek zorganizowała zajęcia wychowawcze. Pierwsza grupa uczestników - chłopcy. Najpierw każdy narysował swoje rozumienie konfliktu. Następnie poprzez burzę mózgów dowiedzieli się, czym jest konflikt, jakie są jego przyczyny, pozytywne i negatywne strony. Dyskutowali również o tym, co należy brać pod uwagę w konflikcie oraz poznali strategie zachowania się w konflikcie. Sytuacje konfliktowe były przez wychowawca srworzone, a uczestnicy musieli zaproponować sposoby ich rozwiązania. Na koniec zajęcia zrobili podsumowanie i wszyscy uczestnicy wypełnili testy na dany temat.
Następne zajęcie odbędzie się z dziewczynami. I będziemy mogli przeanalizować, jak różne jest podejście do sytuacji ze strony chłopców i dziewcząt. I porównać wyniki testów.
 
С целью профилактики конфликтов в подпостковом коллективе, ознакомления с различными стилями поведения во время конфликта, а также чтобы научить правильно реагировать на возникающие противоречия, определять причины их возникновения, находить пути примирения, воспитателем общежития Bartek Натальей Никитской были организованы воспитательные занятия. Первая группа участников-парни. Сначала все нарисовали свое понимание конфликта. После, путем мозгового штурма выяснили, что такое конфликт, причины конфликтов, положительные и отрицательные стороны. Также обсудили, что необходимо учитывать в конфликте и познакомились со стратегиями поведения в конфликте. Были смоделированы конфликтные ситуации и предложено ребятам найти пути их решения. В конце занятия подвели итоги и все участники заполнили тесты по данной теме.
Следущее такое же занятие будет с девочками. После его проведения мы сможем проанализировать, насколько разное отношение к ситуациям со стороны мальчиков и девочек и сравним результаты тестов.
Dlaczego HIGIENA OCZU jest tak ważna👁?
Jak wynika z najnowszych badań wzrok jest podstawowym źródłem edukacji i wiodącym zmysłem w uczeniu się📖.
Ludzie są przeważnie wzrokowcami. Odbiór bodźców wzrokowych jest nieporównywalnie bogatszy niż smaków, zapachów lub dźwięków.
Współcześnie nastolatkowie dużo pracują oczami, wpatrując się przez wiele godzin w monitor komputera🖥💻📱.
Ewolucyjnie oko ludzkie przyzwyczajone jest do patrzenia na odległość. Skupiają się na tym, co jest bardzo bliskie, nieustannie adaptując do zmiennych warunków oświetlenia, oczy męczą się, cierpią – łzawią, pieką, a wzrok się pogarsza😥.
Dziewczyny z bursy Bartek na zajęciach z Panią
Olena Melnychuk
stworzyły własne modele oczu, sprawdziły swoje widzenie obuoczne wykonując prosty test oraz poznały kilka prostych sposobów na polepszenie kondycji oka:
✅spacery po świeżym powietrzu;
✅wietrzenie pokoju;
✅częste mruganie powiekami;
✅zamykanie oczu co jakiś czas;
✅„odrywanie” wzroku od ekranu i przenoszenie wzroku na odległą zieleń
 
🌳🌲🌺☘️.
Почему гигиена глаз так важна? Как показывают последние исследования, зрение является главным источником информации в получении знаний и ведущим органом чувств в обучении. Большинство людей - визуалы. Количество зрительных стимулов, воспринимаемых мозгом, несравненно шире вкусовых, тактильных или звуковых.
В наши дни подростки много работают глазами, часами глядя на монитор компьютера. Эволюционно человеческий глаз приспособлен смотреть вдаль. Сосредотачиваясь на том, что очень близко, постоянно приспосабливаясь к переменным условиям освещения, глаза очень устают, болят, слезятся, а зрение ухудшается. Девочки из Бурсы Бартек на занятиях с пани Еленой Мельничук создали собственные модели глаз, проверили своё бинокулярное зрение, выполнив простой тест, а также изучили несколько простых способов улучшить состояние глаз:
прогулки на свежем воздухе; проветривание комнаты,
частые мигания веками;
закрывание глаз на некоторое время;
„отрывание " взгляда от экрана и созерцание зелени за окном.