A N E K S

DO UMOWY Nr ……./2018/2019

O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ NIEPUBLICZNĄ BURSĘ W KIELCACH

 

zawarty w dniu 13 listopada 2018 roku pomiędzy:

Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach ul. Helenówek 2, jako osobą prowadzącą niepubliczną placówkę pn. Niepubliczna Bursa w Kielcach z siedzibą 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce, reprezentowaną przez Dyrektora Bursy - Andrzeja MISZCZYKA,

a

Rodzicami/opiekunami prawnymi:

……………………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/

 

Wychowanka Niepublicznej Bursy Szkolnej w Kielcach

 

……………………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko wychowanka/

 

 

  • 1

 

Z dniem zawarcia niniejszego aneksu Strony zgodnie postanawiają zmienić Umowę o świadczenie usług przez Niepubliczną Bursę w Kielcach w następującym zakresie:

  • Zmienia się termin dokonywania opłat za pobyt wychowanka w Bursie oraz za całodzienne wyżywienie wychowanka o jakich mowa w § 4 pkt 1 Umowy.
  • Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wnoszenia opłat za pobyt wychowanka w Bursie oraz za całodzienne wyżywienie wychowanka o jakich mowa w § 4 pkt 1 Umowy na konto bursy albo gotówką lub kartą płatniczą w sekretariacie Bursy w Kielcach przy ul. Helenówek 4, z góry najpóźniej w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca za miesiąc następny np. do dnia 30 listopada za miesiąc grudzień, do dnia 31 grudnia za miesiąc styczeń itp.
  • W związku z powyższą zmianą w § 4 pkt 1 lit a) skreśla się słowa „płatną miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca”.
  • W związku z powyższą zmianą w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do wnoszenia opłat, o których mowa w § 4 pkt. 1 z góry na konto bursy albo gotówką lub kartą płatniczą w sekretariacie Bursy w Kielcach przy ul. Helenówek 4, najpóźniej w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca za miesiąc następny

Nr rachunku bankowego: PL 58 1160 2202 0000 0000 6475 8318.”

  • 2
  1. Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem zawarcia.
  2. Aneks sporządzony została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych:                                             Podpis Dyrektora Bursy:

(lub ich pełnomocnika do sprawowania bieżącej opieki)

 

 

………………………………………………….                                             …………………………………………

               ( imię, nazwisko, podpis )                                                                                   ( imię, nazwisko, podpis )

 

 

 

 

……………………………………………………..

(czytelny podpis wychowanka)

                Pielęgnowanie i podtrzymywanie tożsamości narodowej, to bardzo ważna kwestia w życiu, każdego człowieka, szczególnie młodego, kształtującego swój światopogląd, charakter i przekonania.

            Wychowankowie Niepublicznej Bursy w Kielcach zorganizowali cudowne święto „Dzień Ukraiński”, udowadniając tym samym, że ich kraj stanowi dużą wartość dla nich.

            W tym uroczystym wydarzeniu wzięli udział również wychowawcy, oraz Dyrektor Szkoły AWANS Pani Aldona Miszczyk – gość specjalny. Organizatorzy wydarzenia zadbali o to aby nie zabrakło atrakcji tego dnia. W programie zawarte min. były:

-test wiedzy o Ukrainie, który wygrała Pani Małgorzata Skuza

-śpiewanie pieśni narodowych tego kraju

-degustacja tamtejszych potraw

Wszystkim dopisywał wspaniały nastrój, dzięki temu spotkaniu nawiązała się integracja, która zaowocowała nowymi pomysłami na kolejne spotkania.

 

Dnia 16.11.2018 r., w Niepublicznej Bursie w Kielcach o godzinie 19.00, w świetlicy odbędzie się „WIECZÓR UKRAIŃSKI”, wychowankowie Bursy przygotowali na tę okoliczność wiele atrakcji i w związku z tym zapraszają serdecznie na to wydarzenie.

Nadszedł w końcu długo wyczekiwany dzień, wielkie święto Polski – Polski Niepodległej. 100 lat temu nasza ojczyzna odzyskała niepodległość, a wychowankowie Niepublicznej Bursy w Kielcach wraz ze swoimi nauczycielami w szkole AWANS uczcili tą wyjątkową rocznicę w bardzo podniosły sposób a biało - czerwone barwy królowały tego dnia w szkolnych wnętrzach. Oprócz uroczystej akademii, na której uczniowie prezentowali swoje umiejętności aktorskie i wokalne oraz wiedzę historyczną, zaplanowano na ten dzień wiele innych atrakcji m.in. biegi niepodległościowe oraz przepyszny słodki poczęstunek przyrządzony przez wychowanków kształcących się w klasie gastronomicznej.

Bez wątpienia to wydarzenie pozostanie na długo w pamięci wszystkich jego uczestników

 

Wychowankowie Bursy i uczniowie klasy I o profilu technik organizacji reklamy i technik ekonomista ze szkół Awans, w ramach zajęć integracyjnych z wychowawcą p. Jadwigą Słabiak zwiedzali ruiny Zamku Chęcińskiego. To była wspaniała lekcja historii. Przewodnik p. Dominik w ciekawy sposób opowiedział o dziejach Zamku, przedstawił interesujące fakty z życia jego mieszkańców. Wycieczka była bardzo udana, ponieważ jej uczestnikom dopisały humor oraz pogoda.

 

Podkategorie