W kieleckiej Bursie już na dobre zagościł świąteczny klimat, szóstego grudnia jak co roku obchodzimy „MIKOŁAJKI” , tego dnia jak zwykle atrakcji nie brakowało. Niektórzy z nas wybrali kino, inni świetnie bawili się na lodowisku, a wieczorem odwiedził nas sam ŚWIĘTY i rozdawał słodziutkie prezenty . To był wspaniały dzień

 

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, na tę okoliczność wychowankowie Niepublicznej Bursy w Kielcach przygotowali własnoręcznie robione kartki świąteczne oraz ozdoby choinkowe. Dostrzegliśmy wśród młodzieży nowe talenty, dzięki dziełom jakie udało im się stworzyć. To był cudowny czas relaksu i integracji.

Świetlica w Niepublicznej Bursie w Kielcach wypełniała się aurą tajemniczości i „magii” w ten szczególny wieczór – WIECZÓR ANDRZEJKOWY, wychowankowie placówki wraz z wychowawcami postarali się aby nie zabrakło atrakcji na tę okoliczność, każdy mógł wziąć udział w losowaniu wróżb dla siebie i poczęstować się przysmakami przygotowanymi przez uczennice z klasy żywieniowej Szkoły AWANS. Na życzenie naszej młodzieży odbyła się również dyskoteka, na której wszyscy świetnie się bawili.

              

PRZEWODNICZĄCY - NAZAR SACHUK

ZASTĘPCA - MYKHAILO KALYMUN

CZŁONEK SAMORZĄDU - OSTAP PRYMACHUK

CZŁONEK SAMORZĄDU - IVAN NAKONECHNYI

CZŁONEK SAMORZĄDU - RUSLAN MAKHNOV

CZŁONEK SAMORZĄDU - ANNA SHAPOVAL

CZŁONEK SAMORZĄDU - BOGDAN KYSIL

 

REGULAMIN

NIEPUBLICZNEJ BURSY

w Kielcach

 1. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

 

(wg stanu na dzień 01.09.2018 r.)

 

Spis treści:

Spis treści: 1

PODSTAWY PRAWNE DO OPRACOWANIA REGULAMINU.. 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 2

ZADANIA BURSY.. 3

ORGANIZACJA ŻYCIA I PRACY W BURSIE.. 3

PRZYJĘCIA DO BURSY SZKOLNEJ. 5

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKA.. 5

NAKAZY I ZAKAZY.. 7

NAGRODY I KARY.. 8

PORZĄDEK DNIA.. 8

DOKUMENTACJA BURSY.. 10

Załączniki. 11

 

I

PODSTAWY PRAWNE DO OPRACOWANIA REGULAMINU

Regulamin Niepublicznej Bursy w Kielcach powstał w oparciu o następujące akty prawne:

 1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.),
 2. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.),
 3. Przepisy wykonawcze do ww. ustaw,
 4. Statut Niepublicznej Bursy w Kielcach.

II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niepubliczna Bursa szkolna jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Bursa jest placówką koedukacyjną.
 2. Bursa jest integralną częścią wychowania szkolnego, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły oraz przejmuje od rodziców funkcje opiekuńczo – wychowawcze na czas pobytu wychowanka w Bursie.
 3. Bursa prowadzi całodobową działalność w okresie trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym.
 4. Bursa jest placówką zapewniającą: zakwaterowanie, wyżywienie i całodobową opiekę.
 5. Regulamin określa szczegółowo zasady działalności Bursy oraz prawa i obowiązki wychowanków.
 6. Bezpośredni nadzór nad Bursą sprawuje jej Dyrektor.

III

ZADANIA BURSY

 1. Bursa stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju i kształtowania postaw życiowych wychowanków, z uwzględnieniem poczucia własnej wartości, godności osobistej, wrażliwości moralnej, aktywności i tolerancji.
 2. Przygotowuje do samodzielnego, odpowiedzialnego funkcjonowania w dorosłym życiu w społeczeństwie.
 3. Zapewnia właściwe sanitarno – higieniczne.
 4. Wdraża do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo – użytecznych.
 5. Planuje i realizuje swe zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami lub prawnymi opiekunami, pełnomocnikami do sprawowania bieżącej opieki, samorządem oraz placówkami działającymi w środowisku.
 6. Winna stworzyć warunki do podjęcia przez wychowanków współpracy w realizacji planu pracy opiekuńczo – wychowawczej.

IV

ORGANIZACJA ŻYCIA I PRACY W BURSIE

 1. Bursa, z zastrzeżeniem indywidulanych przypadków określonych przez Dyrektora Bursy, prowadzi działalność przez cały rok szkolny i jest czynna 7 dni w tygodniu z wyjątkiem ferii przewidzianych organizacją roku szkolnego oraz innych okresów określanych zarządzeniem Dyrektora Bursy.
 2. Pracą w Bursie szkolnej kieruje Dyrektor, a w razie jego nieobecności Wicedyrektor lub Wicedyrektorzy.
 3. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca. liczba wychowanków w grupie wychowawczej określana jest przez Dyrektora Bursy w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 4. Wychowankowie grupy wybierają spośród siebie samorząd grupy.
 5. Liczbę grup wychowawczych ustala się co roku w zależności od ilości wychowanków.
 6. Bursa sprawuje również opiekę w godzinach nocnych (od 22.00 do 6.00) oraz
  w dni wolne od zajęć lekcyjnych.
 7. Bursa zapewnia całodobową opiekę pedagogiczną.
 8. Odwiedziny osób z zewnątrz mogą odbywać się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, za zgodą wychowawcy, wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 9. W pokojach mieszkalnych wychowankowie mogą przyjmować wyłącznie rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzeństwo względnie współwychowanków Bursy.
 10. Osoby odwiedzające muszą być każdorazowo odnotowane przez portiernię w „Wykazie osób odwiedzających” na podstawie dowodu tożsamości, a ich wstęp do Bursy uzależniony jest od zgody wychowawcy.
 11. Obowiązkiem wychowanka jest zgłosić osobiście wychowawcy wyjście lub wyjazd oraz powrót do Bursy. Jeżeli wychowawca jest chwilowo nieobecny w pokoju wychowawców, wychowanek ma obowiązek odszukać wychowawcę lub czekać na jego powrót. Wychowawca może odmówić zgody na wyjście lub wyjazd wychowanka, w szczególności jeżeli w opinii wychowawcy może to zagrażać jego bezpieczeństwu lub zakłóca proces kształcenia w szkole. Wyjazdy poza siedzibę Bursy możliwe są wyłącznie za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
 12. Wychowanka Bursy może zwolnić na noc jedynie rodzic (opiekun prawny) względnie pełnomocnik do sprawowania bieżącej opieki, zabierając osobiście wychowanka do godz. 22.00 i odwożąc osobiście do placówki po zakończeniu ciszy nocnej tj. po godz. 6.00 rano.
 13. Późne powroty do Bursy (tj. po godzinach wyznaczonych w harmonogramie dnia) powinny być potwierdzane telefonicznie, sms-em lub pisemnie przez rodziców (opiekunów prawnych) względnie pełnomocnika do sprawowania bieżącej opieki.
 14. W przypadku samowolnego opuszczenia Bursy przez wychowanka, placówka nie ponosi za niego odpowiedzialności.

 

 

 

 

V

PRZYJĘCIA DO BURSY SZKOLNEJ

 1. O przyjęcie do Bursy może ubiegać się uczeń:
 1. mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy,
 2. mieszkający w Kielcach w rodzinie wielodzietnej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej lub zagrożonej patologią,
 3. uczniowie, którzy mieszkali w Bursie w poprzednim roku szkolnym i nadal odpowiadają ustalonym kryteriom.
 1. Podanie o przyjęcie do bursy uczeń składa w sekretariacie Bursy.
 2. Uczeń usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w Bursie.
 3. Prawo zamieszkania w Bursie traci się także w przypadkach określonych Statutem Bursy.
 4. Zasady i kryteria rekrutacji do Bursy może określać Regulamin Rekrutacji.

 

VI

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKA

 1. Prawa wychowanków określa Statut Bursy. Ponadto wychowanek, przy uwzględnieniu praw współwychowanków, ma prawo do:
 • Korzystania ze wszystkich urządzeń Bursy służących do nauki własnej, rozwoju fizycznego i pogłębianiu zainteresowań.
 • Wypoczynku i uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Bursie.
 • Korzystania z pomocy wychowawców i pedagoga w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz wszystkich spraw dotyczących i zamieszkania w Bursie.
  1. Obowiązki wychowanków określa Statut Bursy. Ponadto wychowanek ma obowiązek:
   • Stosować się do rozkładu dnia oraz przestrzegać ustalonych godzin posiłków, toalety porannej, nauki własnej oraz ciszy nocnej.
   • Systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne (nie można przebywać w Bursie w czasie lekcji; wyjątek stanowią szczególne przypadki, indywidualnie rozpatrywane przez wychowawcę).
   • Przestrzegać przepisów bhp i p.poż.
   • Przestrzegać przepisów porządkowych.
   • Utrzymywać porządek, czystość, estetykę pokoi mieszkalnych (w tym obowiązkowe słanie łóżek przed wyjściem do szkoły) i wszystkich pomieszczeń wspólnego użytku (w tym obowiązkowe dyżury w kuchni wg harmonogramu, segregowanie śmieci) oraz otoczenia zewnętrznego Bursy.
   • Dbać o sprzęt i urządzenia Bursy, a za zawinione uszkodzenia lub zniszczenia ponosić odpowiedzialność finansową.
   • Uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz Bursy.
   • Każdorazowo zgłaszać wychowawcy wyjścia oraz powroty w ciągu dnia (zeszyt wyjść).
   • Odnosić się z szacunkiem do pracowników Bursy i współmieszkańców.
   • Szanować poglądy innych oraz ich godność.
   • Przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w każdym miejscu.
   • Oszczędnie i prawidłowo użytkować energię elektryczną oraz wodę.
   • W razie choroby lub wypadku niezwłocznie zgłosić ten fakt wychowawcy Bursy.
   • Na terenie Bursy używać obuwia zastępczego.
   • W razie sporów lub nieporozumień odwołać się o pomoc do wychowawców, pedagoga lub Dyrekcji Bursy.
   • Uiszczać opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w wyznaczonym terminie,
    do 15-go dnia każdego miesiąca.
   • Udostępnić wychowawcy pokój oraz szafki do przeglądu (w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo własne i współwychowanków).
   • Dokonywać rozliczenia z Bursą (obiegówka) pod koniec roku szkolnego lub w innym terminie w przypadku wcześniejszego odejścia oraz zabrać wszystkie swoje rzeczy (Bursa nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione po wyprowadzce rzeczy).
   • Uzyskać zgodę wychowawcy na wyjazd do domu, podać powód wyjazdu, miejsce, do którego się udaje oraz przybliżony termin powrotu.
   • Uzgodnić z wychowawcą oraz uzyskać jego zgodę na każdorazowe wyjście z Bursy (z wyłączeniem wyjść na zajęcia szkolne wynikające z harmonogramu).
   • Wracać do Bursy najpóźniej o godzinie 21:00 (w okresie miesięcy IX – X oraz IV – VI) oraz o godzinie 20:00 (w czasie miesięcy zimowych: XI – III), po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą.
   • Pozostawiać klucz od pokoi mieszkalnych na portierni w przypadku wyjścia                     z Bursy.
   • Przestrzegać powszechnie obowiązujących w Polsce przepisów prawa, ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia społecznego.

 

VII

NAKAZY I ZAKAZY

 1. Zakazuje się przebywania poza Bursą w godz. 21:00 – 6:00 w czasie letnim (miesiące IX – X oraz IV – VI) oraz w godz. 20:00 – 6:00 w czasie zimowym (miesiące XI – III) bez uprzedniej zgody wychowawcy lub Dyrekcji.
 2. Zakazuje się przebywania w pokojach innych wychowanków w godz. 22:00 – 6:00.
 3. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22:00 – 6:00.
 4. Zakazuje się przebywania w pokojach osób niezameldowanych w Bursie w wyjątkiem przypadków określonych Statutem bądź niniejszym Regulaminem.
 5. Na ternie całej Bursy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (oraz używania urządzeń służących podawaniu nikotyny), przechowywania lub spożywania alkoholu, przechowywania lub używania narkotyków, innych środków odurzających lub psychoaktywnych, jak również przebywania na terenie Bursy osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie ww. środków. Za znalezienie ww. zabronionych substancji lub środków ponoszą odpowiedzialność osoby zamieszkujące w pokoju, w którym je ujawniono.
 6. Zabrania się używania w pokojach i innych pomieszczeniach Bursy dodatkowych źródeł ciepła, w szczególności typu dmuchawy, piecyki elektryczne oraz używania otwartego ognia w pokojach (w tym świeczek, lampionów itp.)
 7. Zabrania się używania w pokojach sprzętu AGD (w tym typu tostery, czajniki elektryczne itp.).
 8. W przypadku wyjazdów godzinę wyjazdu oraz powrotu szczegółowo określa wychowawca z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, po otrzymaniu zgody na wyjazd od rodziców (opiekunów prawnych), względnie pełnomocnika do sprawowania bieżącej opieki.
 9. Zakazuje się zamykania pokojów od wewnątrz w czasie przebywania w nim mieszkańców.
 10. Zakazuje się wynoszenia do pokoi talerzy i innych przedmiotów stanowiących wyposażenie Bursy.
 11. Zakazuje się korzystania z internetu po godzinie 22:00.
 12. Zakazuje się wykonywania w pokojach dekoracji powodujących lub mogących powodować uszkodzenia lub zanieczyszczenia ścian lub mebli (w tym zakaz naklejania na ścianach lub meblach).
 13. Zakazuje się przestawiania w pokojach mebli bez zgody wychowawcy lub Dyrektora.
 14. Zakazuje się posiadania w Bursie zwierząt.
 15. Zakazuje się głośnego słuchania muzyki w pokojach mieszkalnych.
 16. Zakazuje się posiadania lub rozpowszechniania treści pornograficznych.
 17. Zakazuje się głośnego korzystania z telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, laptopów i innych urządzeń elektronicznych.

 

VIII

NAGRODY I KARY

Katalog nagród i kar oraz przypadki ich przyznawania lub stosowania określa Statut Bursy.

IX

PORZĄDEK DNIA

 1. Porządek dnia w czasie letnim (miesiące IX – X oraz IV – VI) w dni od poniedziałku do piątku:

630 - 635                pobudka

635 – 645               toaleta poranna

645  - 710               śniadanie

710 - 730               porządki w pokojach mieszkalnych

730 - 740                  wyjście wychowanków na zajęcia szkolne

800 - 1500                zajęcia w szkole

1500 - 1600                 obiad

1600 – 1730                nauka własna

1730 - 1900            czas wolny

1900 – 1930                kolacja

1930 – 2100                zajęcia z wychowawcą

2100 – 2130             porządkowanie pokoi i toaleta wieczorna

2130 – 2145                apel – ogłoszenia, sprawdzanie obecności

2145 – 2200                sprawdzenie porządków w pokojach

2200 -   600             - CISZA NOCNA

 1. Porządek dnia w czasie letnim (miesiące IX – X oraz IV – VI) w dni od poniedziałku do piątku:

630 - 635                       pobudka

635 – 645                      toaleta poranna

645   - 710                     śniadanie

710 - 730                     porządki w pokojach mieszkalnych

730 - 740                      wyjście wychowanków na zajęcia szkolne

800 - 1500                    zajęcia w szkole

1500 - 1600                        obiad

1600 – 1730                       czas wolny

1730 - 1900                  zajęcia z wychowawcą

1900 – 1930                        kolacja

1930 – 1945                       porządkowanie pokoi

1945 – 2115                    nauka własna

2115 – 2130                    porządkowanie pokoi i toaleta wieczorna

2130 – 2145                       apel – ogłoszenia, sprawdzanie obecności

2145 – 2200                       sprawdzenie porządków w pokojach

2200 -   600                  - CISZA NOCNA

 

 1. Porządek dnia w dniach wolnych od nauki szkolnej:

830 - 835                       pobudka

835 – 900                      toaleta poranna

900   - 930                     śniadanie

930 - 1030                   porządki w pokojach mieszkalnych

1030 – 1200                       czas wolny

1200 - 1400                  zajęcia w grupach

1400 – 1500                        obiad

1500 – 1600                       nauka własna (we własnym zakresie)

1600 – 1900                    zajęcia w grupach/wycieczki

1900 – 1930                    kolacja

1930 – 2100                    wieczorny kinomaniak (sb.)/czas wolny (niedz.)

2100 – 2130                       porządkowanie pokoi i toaleta wieczorna

2130 – 2145                       apel – ogłoszenia, sprawdzanie obecności

2145 – 2200                       sprawdzenie porządków w pokojach

2200 - 830 (630)           - CISZA NOCNA

 

X

DOKUMENTACJA BURSY

Bursa prowadzi następującą dokumentację administracyjną:

 • Dziennik zajęć wychowawczych.
 • Rejestr mieszkańców Bursy.
 • Plan pracy pracowników Bursy.
 • Inne dokumenty i rejestry wynikające w okresowych lub bieżących potrzeb.

XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bursa nie ponosi odpowiedzialności materialnej za mienie prywatne pozostawione w pokojach.
 2. Regulamin niniejszy obowiązuje również wychowanków pełnoletnich.
 3. Zmiany w Regulaminie wprowadza Dyrektor Bursy.
 4. Sprawy sporne rozpatruje Dyrektor przy zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

DYREKTOR

 

mgr Andrzej MISZCZYK

Załączniki.

 • Załącznik nr 1
  • regulamin bhp i p.poż.
 • Załącznik nr 2
  • regulamin kontroli czystości

Załącznik Nr 1

 

Regulamin BHP i Ppoż.

 

Celem zabezpieczenia młodzieży przed nieszczęśliwymi wypadkami, a także celem zabezpieczenia mienia bursy przed zniszczeniem, kierownictwo bursy zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie poniższych zakazów i ostrzeżeń:

 1. Nie wolno manipulować przy instalacji elektrycznej bez wiedzy wychowawcy.
 2. Nie wolno podłączać żadnych przewodów i niesprawnych urządzeń elektrycznych do sieci elektrycznej.
 3. Zabrania się używania grzałek, kuchenek, grzejników elektrycznych i innego sprzętu AGD w pokojach sypialnych.
 4. Korzystanie z urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w wyznaczonych pomieszczeniach socjalnych zgodnie z instrukcjami obsługi.
 5. Zabrania się palenia papierosów w pomieszczeniach bursy.
 6. Zabrania się wnoszenia i przechowywania w bursie materiałów łatwopalnych            i wybuchowych, żrących oraz wydzielających szkodliwe substancje.
 7. W razie pożaru należy podporządkować się bezwzględnie osobie prowadzącej ewakuację.
 8. Nie wolno biegać po korytarzach i klatkach schodowych, zjeżdżać po poręczach, wychylać się z okien, siedzieć i stawać na parapetach okiennych, wychodzić                 i wchodzić przez okna oraz po rynnach i piorunochronach.
 9. W razie choroby stosować się do wskazań lekarza.
 10. Wykonywać wszelkie polecenia opiekunów w zakresie BHP i Ppoż.
 11. O wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach informować natychmiast wychowawcę dyżurnego lub dyrektora.

DYREKTOR

 

mgr Andrzej MISZCZYK

Załącznik nr 2

 

Regulamin kontroli czystości.

 

 1. Celem kontroli pomieszczeń mieszkalnych jest wdrażanie wychowanków do dbałości o czysty i estetyczny wygląd pokoi.
 2. Kontrola czystości prowadzona jest przez wychowawców codziennie,
  od poniedziałku do niedzieli.
 3. Podczas tej kontroli wychowawcy powinien towarzyszyć przedstawiciel wychowanków.
 4. Porządek w pokojach powinien być zrobiony do godz. 7:30.
 5. Za ład i porządek w pokoju można uzyskać maksymalnie 6 pkt.
 6. Za każde uchybienie będzie odejmowany 1 pkt.
 7. Ocenie będą podlegać następujące elementy:
 • ogólny ład i estetyka pokoju,
 • pochowane ubrania,
 • ułożone rzeczy na półkach, w szafkach i stole,
 • odkurzona i czysta podłoga,
 • opróżniony i wymyty kosz na śmieci,
 • pościelone łóżko, czyste parapety.
 1. Każdorazowo liczba punktów będzie nanoszona na grafik umieszczony                          w korytarzu głównym Bursy.
 2. Podsumowanie punktacji będzie następowało po zakończeniu każdego miesiąca.
 3. Mieszkańcy pokoi z systematycznie powtarzającą się najniższą punktacją będą podlegać karom regulaminowym bądź statutowym.
 4. Mieszkańcy pokoi, które w ciągu semestru uzyskają największą ilość punktów – oddzielnie w grupach chłopców i dziewcząt – otrzymają nagrody.
 5. Z rywalizacji punktowej wyłączone są pokoje zamieszkałe przez osoby nie będące wychowankami Bursy.
 6. Ocena czystości stanowi podstawę stosowania nagród lub wymierzania kar.

DYREKTOR

 

mgr Andrzej MISZCZYK

Podkategorie